بهتریـــن تــــرک در آلبـــــوم کابــــوس کدام است ؟
(7.865%) 14
بگو دروغه
(6.179%) 11
بی رحم
(4.494%) 8
برو
(2.808%) 5
دل من
(15.16%) 27
کابوس
(9.550%) 17
میخوامت
(46.62%) 83
نفس بکش
(2.247%) 4
وقتی میای
(5.056%) 9
بارون

تعداد شرکت کنندگان : 178