بهتریـــن تــــرک در آلبـــــوم کابــــوس کدام است ؟
(7.017%) 12
بگو دروغه
(5.847%) 10
بی رحم
(4.678%) 8
برو
(2.923%) 5
دل من
(15.20%) 26
کابوس
(9.941%) 17
میخوامت
(47.95%) 82
نفس بکش
(1.754%) 3
وقتی میای
(4.678%) 8
بارون

تعداد شرکت کنندگان : 171