بهتریـــن تــــرک در آلبـــــوم کابــــوس کدام است ؟
(7.058%) 12
بگو دروغه
(5.882%) 10
بی رحم
(4.705%) 8
برو
(2.941%) 5
دل من
(15.29%) 26
کابوس
(10%) 17
میخوامت
(47.64%) 81
نفس بکش
(1.764%) 3
وقتی میای
(4.705%) 8
بارون

تعداد شرکت کنندگان : 170