ریتم : 2/4
 
Gm-F                                  Gm                     
دست من نیست هر روز میگم دوست دارم
 
Gm-F                             Gm 
دست هر روزه امروز میگم دوست دارم
 
F               Cm
با تو دلم خوشه هرچی میخواد بشه