بهتریـــن تــــرک در آلبـــــوم کابــــوس کدام است ؟
(6.936%) 12
بگو دروغه
(5.780%) 10
بی رحم
(4.624%) 8
برو
(2.890%) 5
دل من
(15.60%) 27
کابوس
(9.826%) 17
میخوامت
(47.39%) 82
نفس بکش
(1.734%) 3
وقتی میای
(5.202%) 9
بارون

تعداد شرکت کنندگان : 173