بهتریـــن تــــرک در آلبـــــوم کابــــوس کدام است ؟
(7.428%) 13
بگو دروغه
(5.714%) 10
بی رحم
(4.571%) 8
برو
(2.857%) 5
دل من
(15.42%) 27
کابوس
(9.714%) 17
میخوامت
(46.85%) 82
نفس بکش
(2.285%) 4
وقتی میای
(5.142%) 9
بارون

تعداد شرکت کنندگان : 175